Quạt Li tâm - Tăng áp Cầu thang

Quạt li tâm chuyên dùng sử dụng trong Hệ thống Tăng áp Cầu thang cho Tòa nhà . Thiết kế có thể Tháo rời để vận chuyển lên Nóc Tòa nhà một các dễ dàng .

 

 

 

Quạt li tâm chuyên dùng sử dụng trong Hệ thống Tăng áp Cầu thang cho Tòa nhà .

DS - 301- 1000 - Pic 1   DS - 301 - 1000 - Pic 2  DS - 301 - 1000 - Pic 3

       DS - 301 - 1000 - Pic 4

 

Thiết kế có thể Tháo rời để vận chuyển lên Nóc Tòa nhà một các dễ dàng .